Statut

Statut OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ – Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie noszące nazwę Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu, zwane dalej OSP-JRS, działa na mocy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 ze zm.), oraz Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002
Nr 147 poz.1229 ze zm.), a także niniejszego statutu.

Siedzibą OSP-JRS jest miasto Wrocław.

§2

OSP-JRS jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§3

Do czasu włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego terenem własnego działania OSP-JRS jest gmina Wrocław.

Po włączeniu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego terenem działania OSP-JRS będzie teren powiatu wrocławskiego grodzkiego i ziemskiego.

Jednostka może działać na terenie całego kraju oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów.

§4

OSP-JRS może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów wg własnego projektu, oraz dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP lub odrębne przepisy.

§5

OSP-JRS posiada osobowość prawną i może być członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

§6

Działalność OSP-JRS opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki mogą być zatrudnieni pracownicy na podstawie odrębnych przepisów.

§7

OSP-JRS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§8

Celem OSP-JRS jest:

Prowadzenie działalności mającej na celu zmniejszenia lub usunięcia zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia, środowiska, spowodowanych katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi i innymi zdarzeniami oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

Rozwijanie wśród członków OSP-JRS oraz młodzieży z terenów działania jednostki, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

Propagowanie działalności ratowniczej.

Prowadzenie działalności szkoleniowej.

Uczestniczenie i reprezentowanie OSP-JRS w organach samorządowych i przedstawicielskich,

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Organizowanie pomocy poszkodowanym w katastrofach, klęskach żywiołowych, wypadkach,
w tym także drogowych, a zwłaszcza pomocy psychologicznej, rzeczowej, rehabilitacyjnej
i medycznej.

Finansowanie pomocy:

a. rehabilitacyjnej poszkodowanym w wypadkach w celu ich powrotu do zdrowia,

psychologicznej, rzeczowej i medycznej poszkodowanym w katastrofach i klęskach żywiołowych.

Nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych.

Inicjowanie, prowadzenie i finansowe wspomaganie przedsięwzięć mających na celu szkolenia
w zakresie pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego.

Działalność w zakresie:

ochrony i promocji zdrowia,

organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży,

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

porządku i bezpieczeństwa publicznego,

ratownictwa i ochrony ludności,

pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

promocji i organizacji wolontariatu,

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§9

OSP-JRS realizuje swoje cele poprzez:

a. organizowanie członków do działalności na rzecz ochrony ludności,

b. organizowanie spośród członków OSP-JRS jednostki operacyjno-technicznej oraz sekcji specjalistycznych,

c. podnoszenie kwalifikacji członków jednostki,

d. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków
w sprawach ochrony przed pożarami, zagrożeniami ekologicznymi związanymi z ochroną środowiska oraz innymi klęskami i zdarzeniami.

e. współdziałanie z innymi jednostkami ratowniczymi,

f. wspomaganie działań na rzecz walki z zagrożeniami cywilizacji,

g. prowadzenie działań zmierzających do integracji grup ratowniczych,

h. wyposażenie jednostki w sprzęt, umundurowanie i materiały dydaktyczne,

i. szkolenie przewodników psów,

j. szkolenie psów ratowniczych o różnych specjalizacjach,

k. szkolenia ratowników,

l. ratownictwo medyczne,

m. udział w realizacji programów w ramach wymiany międzynarodowej młodzieży oraz wolontariatu,

n. organizowanie młodzieżowych drużyn ratowniczo-pożarniczych (MDRP),

o. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych stacjonarnych oraz wyjazdowych form pracy społeczno – wychowawczej i kulturalno – oświatowej.

p. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,

q. zabezpieczanie imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych itp.

r. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających
z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

OSP-JRS Wrocław prowadzi działalność statutową odpłatnie i nieodpłatnie.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkami OSP-JRS mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawione prawe publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104).

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Ochotniczą Straż Pożarna.

§11

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP-JRS po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§12

Członkowie OSP-JRS dzielą się na:

  1. członków zwyczajnych,
  2. członków młodzieżowych drużyn ratowniczo – pożarniczych,
  3. członków wspierających,
  4. członków honorowych.

§13

Członkiem młodzieżowej drużyny ratowniczo – pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

Młodzieżowe drużyny ratowniczo – pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz w miejscu zamieszkania.

Zasady organizacji MDRP określa regulamin.

§14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP-JRS finansowo lub w innej formie.

Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd OSP-JRS na podstawie pisemnej deklaracji.

Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§15

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei ochrony przeciwpożarowej lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla OSP-JRS.

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu OSP-JRS.

§16

Członkowi zwyczajni mają prawo:

wybierać i być wybranym do władz OSP-JRS,

uczestniczenia w walnym zebraniu,

głosu na walnym zebraniu pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej,

wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP-JRS,

korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP-JRS,

używania munduru i oznaczeń organizacyjnych,

zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz OSP-JRS w sprawach członkowskich,

działania w sekcjach jednostki,

korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki stowarzyszenia.

§17

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:

uczestniczenia w walnym zebraniu,

wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP-JRS,

używania munduru i oznaczeń organizacyjnych,

zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz OSP-JRS w sprawach członkowskich.

§18

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

aktywnie uczestniczyć w działalności OSP-JRS,

przestrzeganie postanowień niniejszego statutu, uchwał władz OSP-JRS oraz regulaminów,

regularne opłacanie składki członkowskiej i innych świadczeń obowiązujących w stowarzyszeniu,

podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach,

dbanie o mienie OSP-JRS,

dbanie o dobre imię stowarzyszenia i przyczynianie się do wzrostu znaczenia.

§19

Członkostwo OSP-JRS ustaje na skutek:

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do OSP-JRS, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,

nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, za okres przekraczający
3 miesiące, mimo pisemnego upomnienia,

pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków,

nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w pracach stowarzyszenia,

działalności sprzecznej ze statutem, uchwałami władz stowarzyszenia, regulaminami lub działaniami na szkodę OSP-JRS.

§20

Członek OSP-JRS jest zobowiązany do zwrotu kosztów szkoleń specjalistycznych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy jego członkowstwa, w przypadku ustania członkowstwa w związku z §19 pkt 1, 3, 4, 6 i 7.

Tryb oraz warunki zwrotu kosztów określonych w pkt 1 określa uchwała Zarządu OSP-JRS.

§21

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej mienie i umundurowanie będące w dyspozycji OSP-JRS w stanie nie pogorszonym, jednak nie ponosi ona odpowiedzialności za normalne zużycie rzeczy w następstwie prawidłowego używania.

§22

Ponowne przyjęcie osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP-JRS.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz

§23

Władzami OSP-JRS są:

Walne Zebranie Członków,

Zarząd,

Komisja Rewizyjna.

W przypadku, gdy liczba członków OSP-JRS przekroczy 120 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.

§24

Kadencja wszystkich władz OSP-JRS trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Uchwały władz OSP-JRS, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

W przypadku ustąpienia członka władz OSP-JRS w trakcie kadencji, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania Członków OSP-JRS w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do władz OSP-JRS.

Władze OSP-JRS mogą powoływać organy doradcze, mające charakter opiniodawczy, które nie mają prawa podejmowania wiążących uchwał.

Rozdział V

Walne Zebranie Członków

§25

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą OSP-JRS

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci),

z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi (członkowie władz naczelnych, jeżeli nie są delegatami), zaproszeni goście.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków (delegatów) co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§26

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:
przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków
i powołanych w nim komisji.

§27

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

z własnej inicjatywy,

na żądanie Komisji Rewizyjnej,

na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,

Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1, lit. b i c.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§28

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, trzydzieści minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

uchwalanie głównych kierunków działania OSP-JRS,

wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

uchwalanie zmian statutu,

określanie wysokości i terminu płatności składek członkowskich,

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego OSP-JRS,

podejmowanie uchwal w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP-JRS i przeznaczeniu jego majątku.

Rozdział VI

Zarząd OSP

§30

W skład Zarządu OSP-JRS wchodzi 5 osób. Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, naczelnika, sekretarza i skarbnika. Naczelnik sprawuje funkcję drugiego wiceprezesa.

1a. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Zarząd uchwala regulamin określający tryb i zasady swojego działania.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

Zarząd OSP-JRS, spośród członków zwyczajnych, może utworzyć, przekształcić lub zlikwidować jednostkę operacyjno-techniczną.

Zarząd OSP-JRS, spośród członków zwyczajnych, może utworzyć, przekształcić lub zlikwidować sekcje specjalistyczne.

§31

Do zakresu działania Zarządu należy:

a. reprezentowanie interesów OSP-JRS,

b. zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów),

c. wykonywanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków,

d. określanie szczegółowych kierunków działania OSP-JRS,

e. uchwalanie okresowych programów pracy OSP-JRS oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,

f. uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

g. reprezentowanie OSP-JRS na zewnątrz,

h. zarządzanie majątkiem OSP-JRS,

i. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
i ruchomego OSP-JRS,

j. podejmowanie uchwał o przynależności OSP-JRS do krajowych i międzynarodowych organizacji,

k. zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego OSP-JRS,

l. podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych członków OSP-JRS,

m. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,

n. niezwłoczne informowanie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz o zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej,

o. zaciąganie w imieniu OSP-JRS zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu,

p. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów oraz występowanie z wnioskami
o przyznanie odznaczeń i odznak,

q. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP-JRS powierzonych im zadań,

r. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania,

s. uchwalanie regulaminów organizacyjnych jednostki operacyjno-technicznej oraz sekcji specjalistycznych.

Pracami Zarządu kieruje prezes.

2a. Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Umowy, akty, zobowiązania, pełnomocnictwa i dokumenty w imieniu OSP-JRS podpisuje dwóch członków Zarządu OSP-JRS, z zastrzeżeniem § 38 niniejszego statutu.

Zarząd w drodze uchwały może wymierzać następujące kary:

a. upomnienia,

b. nagany,

c. zawieszenia w prawach członka na okres od 3 do 6 miesięcy,

d. wykluczenia z OSP-JRS.

§32

Posiedzenia Zarządu OSP-JRS zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
3 członków Zarządu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§33

Komisja Rewizyjna jest władzą OSP-JRS powołaną do sprawowania kontroli nad jej działalnością.

§34

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego i zastępcę.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być członkami Zarządu OSP-JRS ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętnie miesięcznie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§35

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności OSP-JRS, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

b. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd OSP,
w terminie lub trybie ustalonym w statucie,

c. zwołanie posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających
z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

d. uchwalenie własnego regulaminu działania,

e. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków
o udzielenie lub odmowę udzielenia zarządowi absolutorium.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz OSP-JRS wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§36

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział VIII

Majątek i fundusze

§37

Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Źródłami powstania majątku OSP-JRS są:

a. składki członkowskie,

b. dotacje, darowizny, spadki, zapisy,

c. dochody z działalności statutowej,

d. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jeżeli taka jest prowadzona,

e. dochody z ofiarności publicznej,

f. dochody z majątku stowarzyszenia, odsetki i dochody z kapitału.

g. zasądzane nawiązki

OSP-JRS prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§38

Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych OSP-JRS wymaga uchwały Zarządu OSP i złożenia pod koniecznymi dokumentami podpisów dwóch członków Zarządu OSP-JRS.

§39

Zabrania się:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP-JRS w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku OSP-JRS na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IX

Zmiana statutu i rozwiązanie OSP-JRS

§40

Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP-JRS przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Uchwalenie zmian statutu lub rozwiązanie OSP-JRS mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia należy załączyć projekty stosownych uchwał.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu OSP-JRS, Walne Zebranie Członków zadecyduje
o przeznaczeniu majątku i powoła komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację OSP-JRS.

3a. W przypadku likwidacji majątek OSP JRS lub przychód z tytułu jego zbycia może zostać przekazany wyłącznie na rzecz innych organizacji pożytku publicznego o profilu działalności zbliżonym do celów statutowych OSP JRS.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji OSP-JRS, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Wrocław, 7 grudnia 2018 r.